info@internationalstudy.nl by appointment only
Menu

Landelijke commissie

De aangesloten mbo instellingen committeren zich door het tekenen van de Gedragscode aan goed onderwijs voor internationale deelnemers. Zij garanderen de kwaliteit van de informatievoorziening en het onderwijs aan deze groep. Een onafhankelijke Landelijke Commissie ziet toe op de naleving van de bepalingen van de Gedragscode door het instellen van onderzoeken uit eigen beweging en het behandelen van klachten en signalen. Zij kan daartoe aanbevelingen doen en maatregelen nemen.

De Landelijke Commissie bestaat uit drie leden, die door de koepelorganisaties worden benoemd (evenals de plaatsvervangend leden). Eén van de leden is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast benoemen de leden van de Commissie een onafhankelijk voorzitter. Sinds september 2021 vervult dhr. Job Wolfslag de rol van onafhankelijk voorzitter.

De Commissie vergadert periodiek en is werkzaam volgens de regels vastgelegd in de Gedragscode, het Reglement en de Regeling Vacatiegelden.

U kunt de Commissie per e-mail bereiken: info@internationalstudy.nl.