info@internationalstudy.nl (t) 050-599 9975
Menu

Landelijke commissie

De aangesloten mbo instellingen committeren zich door het tekenen van de Gedragscode aan goed onderwijs voor internationale deelnemers. Zij garanderen de kwaliteit van de informatievoorziening en het onderwijs aan deze groep. Een onafhankelijke Landelijke Commissie ziet toe op de naleving van de bep…

Aangesloten instellingen

Hieronder treft u de lijst met instellingen aan die de bepalingen van de Gedragscode mbo4 onderschrijven en zijn opgenomen in het register. Onder de kolom ‘actief/inactief’ is aangegeven welke instellingen actief deelnemers ontvangen in het lopende studiejaar.

 

Instelling
Plaats…

Documenten

De Gedragscode en het bijbehorende reglement treft u aan op deze pagina. Deze documenten zijn opgesteld in nauw overleg tussen de betrokken overheidspartijen en het onderwijsveld, vertegenwoordigd door de drie koepelorganisaties. De tekst van de Gedragscode is op 1 februari 2017 inwerking getred…

Pilot gedragscode inkomende mobiliteit mbo4

Internationalisering van het onderwijs is cruciaal voor het verwerven van kennis, vaardigheden en beroepscompetenties en draagt in belangrijke mate bij aan de persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming van studenten.

In een pilot willen de ministers van OCW en EZ gedurende drie studiejaren verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een versoepeling van het toelatingsbeleid voor een studie op niveau 4 in het mbo. In samenwerking met de koepelorganisaties in het mbo, te weten de MBO-Raad, de AOC Raad en de NRTO, is een tekst opgesteld voor de Gedragscode en het reglement, en zijn de voorwaarden voor deelname aan de pilot bepaald. De Gedragscode mbo4 is per 1 februari 2017 in werking getreden. Vanaf dat moment zijn ook de eerste internationale deelnemers van start gegaan. De pilot duurt drie kalenderjaren en eindigt derhalve op 1 februari 2020.

De Gedragscode bevat afspraken die (de vertegenwoordigers van) instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs hebben gemaakt over de omgang met internationale deelnemers. U kunt hierbij denken aan afspraken over de voorlichting aan deze groep of de (taal)eisen waaraan de deelnemers moeten voldoen alvorens ingeschreven te kunnen worden bij een instelling.
De overheid stelt ondertekening van de Gedragscode door de onderwijsinstelling als voorwaarde voor het verlenen van verblijfsvergunningen aan internationale deelnemers van buiten de EU. Op deze website kunt u het register inzien van instellingen die zich hebben gecommitteerd aan de Gedragscode mbo4.

fietsen-brug-01-01

Voorwaarden pilot

Inschrijving in het register van de Gedragscode is een voorwaarde voor het kunnen verkrijgen van een verblijfsvergunning voor uw internationale deelnemers van buiten de EU. U kunt uw instelling aanmelden door dit formulier in te vullen en te e-mailen naar info@internationalstudy.nl. Zodra de registerbeheerder uw aanmelding heeft ontvangen, neemt zij contact met u op.
Daarnaast dient u voor actieve deelname aan de pilot uw internationale deelnemers, voorafgaand aan de aanvraag van de verblijfsvergunningen bij de IND, aan te melden bij de registerbeheerder middels het daartoe bestemde formulier.

Voor opname register en actieve deelname aan de pilot geldt een aantal voorwaarden, zie hiervoor de pagina’s:

Aanmelden register

Aanmelden deelnemers pilot